Ochrana osobních údajů

Pavel Skála čec, 14 2023

Úvod

Vítáme Vás na stránce s informacemi o ochraně osobních údajů. Jako provozovatel webu saloncherie.cz, Vítězslav Šťastný, respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí a dbáme na to, abychom veškeré získávané informace o našich klientech zpracovávali v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropské unie 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato stránka slouží k podrobnému vysvětlení, jakým způsobem jsou Vaše údaje ochraňovány, sbírány, jaké máte možnosti jejich správy a jaká práva Vám plynou z tohoto nařízení. Důraz klade také na transparentnost ve zpracování osobních údajů a možnosti, které Vám jakožto subjektu údajů nabízíme pro kontrolu nad Vašimi daty.

Principy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na našem webu se řídí jasně definovanými principy. Ty zahrnují zásadu zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uchovávání, integritu, důvěrnost a odpovědnost. Vždy, když zpracováváme Vaše osobní údaje, snažíme se je chránit před nepovoleným nebo náhodným přístupem třetích stran. Informace jsou shromažďovány s konkrétním, výslovně definovaným a legitimním účelem a nejsou dále zpracovávány způsobem, který by s těmito účely nebyl slučitelný. K získání Vašich osobních údajů dochází pouze s Vaším souhlasem, s výjimkou případů, kdy zpracování umožňuje nebo vyžaduje zákon.

Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním informacím, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Máte také právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo Vás podobně významně ovlivňuje. Veškerá tato práva lze uplatnit bez nepřiměřeného odkladu a budeme se snažit Vaše požadavky vyřídit v co nejkratší možné lhůtě.

Kontaktní údaje provozovatele webu

Pro jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na provozovatele webu na adrese: Masarykova 2, 602 00 Brno-střed, Czech Republic, nebo na email: [email protected].